General information on the project | Country specific information:        

Projekt RAILHUC: Usprawnienia w transporcie kolejowym w Europie Środkowej

 Od 2007 roku, w ramach polityki spójności realizowanej poprzez programy współpracy terytorialnej, zachęca się przedstawicieli regionów i miast z różnych państw członkowskich do spotkań i współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania. W rezultacie powstaje wiele koncepcji projektów, także w obszarze transportu. Jedna z tych koncepcji została rozwinięta w strategicznym projekcie transnarodowym mającym na celu zwiększenie dostępności regionów Unii Europejskiej i poprawę wewnętrznych połączeń pomiędzy tymi regionami: RAILHUC.

Projekt Węzły Kolejowe i sieć TEN-T (Railway Hub Cities and TEN-T network) („RAILHUC“) jest realizowany za pośrednictwem Programu dla EUROPY ŚRODKOWEJ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
W ramach tego projektu, kierowanego przez region Emilia-Romagna (partner wiodący), zawiązana została współpraca różnych partnerów publicznych i prywatnych z Włoch, Niemiec, Austrii, Węgier, Polski, Słowenii, Słowacji i Republiki Czeskiej. Transnarodowy wymiar tej współpracy stwarza unikalną szansę próby rozwiązania problemu, który dotyczy każdego z tych partnerów, a którego nie są oni w stanie samodzielnie rozwiązać: usługi kolei dużych prędkości i intercity są poddawane modernizacjom w wielu krajach Europy Środkowej, podczas gdy regionalne i lokalne linie kolejowe i systemy nie są objęte modernizacją, wobec czego potencjał kolei transportowych nie może być w pełni wykorzystany dla potrzeb optymalizacji połączeń wewnętrznych w obszarze Europy Środkowej.

W celu osiągnięcia celu usprawnienia transportu kolejowego w obszarze Europy Środkowej, w ramach projektu RAILHUC podejmowane są wysiłki zmierzające do usprawnienia funkcji logistycznych kolei w głównych węzłach i odpowiednio w ich regionach, a także do wsparcia integracji funkcjonalnej i multimodalnej współpracy węzłów transportowych. Korzystając 
z wymiany informacji, dobrych praktyk i wiedzy, partnerzy opracują wspólne koncepcje poprawy integracji miejskich i regionalnych kolei transportowych z sieciami intercity
i transnarodowymi, z uwzględnieniem szczególnych lokalnych potrzeb. Proces ten będzie obejmował częste konsultacje i panele dyskusyjne z uczestnictwem właściwych podmiotów zainteresowanych, w tym przewoźników transportu kolejowego i poza-kolejowego oraz zarządców infrastruktury, którzy będą dążyć do zidentyfikowania wszelkich „wąskich gardeł”
i przeszkód utrudniających multimodalną integrację węzłów oraz poszukiwać rozwiązań.

Analiza dotycząca „wąskich gardeł” ma doprowadzić do opracowania strategicznych planów, w których powinny zostać określone długoterminowe priorytety w zakresie integracji węzłów, a także konkretne środki infrastrukturalne, usługowe i administracyjne, które pozwolą na osiągnięcie tych priorytetów, możliwie z wykorzystaniem synergii wynikających z bieżących interwencji. Dzięki uczestnictwu wielu podmiotów zainteresowanych i instytucji decyzyjnych, efekty prac podejmowanych w ramach projektu RAILHUC mają opierać się na wielu różnych opiniach i podejściach, dla osiągnięcia długoterminowej stabilności tych efektów.

Rezultaty projektu będą propagowane poprzez ich wprowadzenie do rozwiązań polityki lokalnej. Partnerzy zobowiązują się do osiągnięcia porozumień operacyjnych w kwestii poszczególnych priorytetów ze wszystkimi głównymi zainteresowanymi podmiotami, aby osiągnąć długoterminowe wsparcie we wdrażaniu rozwiązań w ramach projektu RAILHUC 
i realizacji planów interwencyjnych dotyczących integracji węzłów.

 

Ponadto zdobyta wiedza, doświadczenia i kluczowe wnioski zostaną podsumowane 
i przedstawione w formie transnarodowej strategii dla transportu kolejowego w obszarze Europy Środkowej.

Projekt RAILHUC jest więc ukierunkowany nie tylko poprawę sytuacji w transporcie kolejowym i integrację transportu multimodalnego w Europie Środkowej dla poprawy dostępności i wewnętrznych połączeń, ale także na dzielenie się know-how i innowacyjnymi rozwiązaniami z innymi krajami i regionami Unii Europejskiej.

 

Dostępne pliki: