General information on the project | Country specific information:        

 

Konference VIZE 2030: Možnosti rozvoje vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR 

Dne 12. 9. 2013 se v Kongresovém centru brněnského výstaviště uskutečníla konference k problematice vysokorychlostních tratí v ČR. Součástí programu konference byla mimo jiné  prezentace výsledků Socioekonomické stude potenciálu využití rychlého železničního spojení mezi Brnem a Prahou. Tato studie je zpracovávána společností KORDIS JMK, která je jedním z partnerů projektu RAILHUC . 

 

Zobrazit více informací o konferenci

 

Projekt RAILHUC: cesta k lepší železniční dopravě ve Střední Evropě

Již od roku 2007 se programy územní spolupráce v rámci politiky soudržnosti EU snaží povzbuzovat města a regiony z různých členských států k tomu, aby spolupracovaly na tématech a otázkách společného zájmu. Výsledkem je množství projektů ze všech oborů lidské činnosti, včetně dopravy. Mezi ně patří i RAILHUC, strategický nadnárodní projekt, který se zaměřuje na podporu dostupnosti a zlepšení propojení mezi regiony EU.

Projekt RAILHUC – Železniční uzlová města a TEN-T sítě je realizován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce – CENTRAL EUROPE a spolufinancován z  prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podílejí se na něm partneři a přidružené instituce z 8 zemí EU pod vedením italského regionu Emilia-Romagna.

Spolupráce na nadnárodní úrovni poskytuje zapojeným partnerům a organizacím jedinečnou příležitost k řešení otázky, která je důležitá pro všechny z nich a  se kterou se zároveň žádný z nich nedovede vypořádat individuálně: zatímco vysokorychlostní a meziměstské železniční linky v mnoha zemích Střední Evropy procházejí v posledních letech rozsáhlými modernizacemi, regionální a místní tratě za nimi svou kvalitou a kapacitou výrazně zaostávají. Rozdíly v úrovni dostupnosti služeb a pokrytí tak regionům brání plně využívat potenciálu železniční dopravy ke zkvalitnění přístupnosti svého území i propojení v rámci něj.

RAILHUC si klade za cíl posílit význam železniční dopravy ve Střední Evropě cestou zlepšování propojení železničních uzlových měst s ostatními sídly v  jejich regionech a usiluje o plnou funkční integraci a multimodální spolupráci mezi dopravními centry. Partneři budou těžit ze vzájemné výměny zkušeností a sdílení dobré praxe, které zúročí při vývoji společných koncepcí a strategií pro integraci místní a regionální dopravy do meziměstských a transevropských sítí, přičemž budou mít na zřeteli maximální možné zohlednění místních potřeb a zájmů. Do tvorby společných konceptů se zapojí rovněž široká škála dotčených klíčových aktérů, jako jsou železniční i neželezniční dopravci, správci infrastruktury a zástupci veřejné správy, a společně s partnery budou hledat možnosti překonání překážek multimodální integrace železničních uzlových měst.

Výsledkem tohoto procesu bude vznik strategického plánovacího dokumentu, s vymezením dlouhodobých priorit integrace uzlových měst i konkrétních opatření k jejich dosažení. Opatření se budou týkat infrastruktury, nabídky služeb i institucionálního zázemí a budou navržena tak, aby navazovala na již probíhající investiční i neinvestiční aktivity a vzájemně se s nimi doplňovala. RAILHUC se zde opírá o aktivní účast stakeholderů a představitelů místních a regionálních samospráv, tak, aby své výstupy podložil širokým spektrem názorů a postojů a tedy podpořil jejich dlouhodobou udržitelnost.

O další šíření výsledků se postará jejich promítnutí do místních a regionálních dopravních politik. Jednotliví partneři přijali závazek vyjednat a uzavřtít  s klíčovými aktéry ve svých regionech operativní dohody, v nichž se společně zaváží usilovat o naplňování zvolených priorit a o implementaci řešení vyvinutých v rámci projektu, v dlouhodobé perspektivě integrace uzlových měst. Získané poznatky, zkušenosti a hlavní závěry poté budou shrnuty do nadnárodní strategie pro železniční dopravu ve Střední Evropě.

Ambicí projektu RAILHUC není pouze vyzdvihnout význam a zlepšit kvalitu železniční dopravy pro lépe dostupnou a lépe propojenou Střední Evropu, ale též předat své know-how a inovativní řešení ostatním regionům a zemím EU.

 

 Dokumenty ke stažení: